Obecní knihovna Božice u Znojma - katalog Clavius
9736318159
Main page
802-452-3426
(702) 887-6433

ON-LINE katalog - Zadání dotazu :  

(707) 984-4115

Vyhledávat :  7322180519
       203-219-9896


Instrukce : Do pøipravených polí formuláøe zadejte hledaný termín a stisknìte tlaèítko HLEDEJ. Pokud vyplníte více øádek, vyhledané výsledky budou splòovat všechna kritéria zároveò. Je možné použít pravostranného krácení slov ( nedoplòujte slova znakem * nebo ? ). Kliknutím na nadpis pole si zobrazíte rejstøík termínù použitých v tomto poli. Mùžete též použít formuláø pro 210-757-7545.

Další možnosti : (828) 900-4788, Vaše ètenáøské konto, 3372548357.