(517) 457-7413
Ilo¶æ domen Standard: 8647, Ilo¶æ domen GOLD: 542, Ilo¶æ adresów IP: 2805

System reklamy i promocji w internecie Statlink.plWitamy w Statlink.pl

System statlink ma na celu zwiêkszenie odwiedzalno¶ci Twojej strony poprzez umieszczenie reklamy linkowej lub kontekstowej na serwisach partnerskich z Twojej bran¿y. Dziêki temu Twój biznes zyska wiele unikalnych wej¶æ a tym samym zwiêkszy mo¿liwo¶æ sprzeda¿y produktów lub us³ug.

Warto spróbowaæ !

Wszyscy wiemy jak istotna jest reklama stron internetowych w wyszukiwarkach. Nasz system jest narzêdziem wspieraj±cym promocjê w sieci. Dziêki systemowi mo¿esz pozyskaæ miejsca reklamowe i linki na serwisach bran¿owych tematycznie powi±zanych z Twoim serwisem.

Statlink.pl jest pierwszym systemem w Polsce który zdecydowanie odrzuca SPAM. Do systemu nie s± przyjmowane strony powszechnie uwa¿ane za spam lub serwisy o ma³ej zawarto¶ci unikalnych tre¶ci. Przez system nie s± akceptowane generatory tre¶ci, katalogi stron, tzn ,,precle” , autoblogi oparte o czytnik rss, wikipedie, serwisy pornograficzne, wspieraj±ce promocjê farmaceutyków, strony ³ami±ce prawo i itp. Podstrony serwisów dodanych do Statlink poddawane s± szczegó³owej weryfikacji i selekcji miêdzy innymi pod k±tem zaindeksowania w wyszukiwarkach, ilo¶ci zawarto¶ci tre¶ci, poprawno¶ci dzia³ania. Podstrony nie spe³niaj±ce wymogów s± ignorowane przez wci±¿ rozwijany algorytm systemu.

Dziêki tak ostrym kryteriom, nowatorskiemu algorytmowi oraz pozosta³ym cechom, o których mo¿na przeczytaæ wiêcej  w dziale O systemie, ka¿dy U¿ytkownik ma zagwarantowan± emisjê swoich Linków i tre¶ci reklamowych na warto¶ciowych podstronach serwisów.

My postawili¶my na jako¶æ a Ty? Zarejestruj siê ju¿ dzi¶, zapraszamy!AKTUALNO¦CI
Problem z ograniczeniem przydzileania Linków w ramach jednej domeny
( 2018-11-19 )

Informujemy, ¿e funkcja ograniczenia ilo¶ci przydzieleñ Linków w ramach jednej domeny w losowych przypadkach nie dzia³a³a prawid³owo i potrafi³a przydzieliæ...

Zmiany parametrów linkowania
( 2018-10-15 )

Informujemy, ¿e od dnia dzisiejszego obni¿yli¶my próg maksymalnej ilo¶ci Linków Statlink emitowanych na Stronach Wydawców z 5 na 4szt...

Nowa wersja algorytmu - StatRankV2
( 2018-09-07 )

Informujemy, ¿e od poniedzia³ku 10.09.2018 wdra¿amy nowy algorytm liczenia StatRankV2 który wspierany bêdzie przez wska¼nik Ruch wg...

 
...Copyrights © 2008 Statlink.pl. Wszelkie prawa zastrze¿one...