„Øešení spoleènosti Sunnysoft nám už pøi výbìru pøišlo elegantní a pro naše úèely velmi vhodné.”
Jan Lánský
Bontonfilm
Uživatel aplikace Sunnysoft mAgent, firma Haribo, dostala od své mateøské firmy jasné zadání. Veškeré firemní procesy musí být na „MACu“. více...

HARIBO na iOS

Uživatel aplikace Sunnysoft mAgent, firma Haribo, dostala od své mateøské firmy jasné zadání. Veškeré firemní procesy musí být na „MACu“.

Tomuto zadání jsme se museli i chtìli pøes šibenièní termín postavit a celé mobilní øešení pøepsat na OS iOS. To se povedlo v øádu nìkolika mìsícù a 13 obchodních zástupcù v Èechách a na Slovensku již objednává s jablkem.

Uživatelské prostøedí se bude dále vyvíjet podle pøání Haribo i dalších zájemcù. Tímto vývojem máme mAgenta pøipraveného na 3 nejpoužívanìjší OS: Windows, 3104288571, (765) 302-7219.


25.11.2013::Zdenìk Krejèí

BIODERMA na Androidu

Jeden z našich nejznámìjších zákazníkù, firma LABORATOIRE BIODERMA CZECH REPUBLIC, s.r.o., je uživatelem mobilního øešení Sunnysoft mAgent.

Bioderma se z dùvodu uživatelsky pøívìtivìjšího a modernìjšího prostøedí OS Android rozhodla vymìnit léty ovìøený OS Windows Mobile.

14 obchodníkù tohoto výrobce dermatologické kosmetiky jistì ocení i 5“ displej výjimeèného zaøízení Samsung Galaxy S III. Vìtší displej ve spojení s Androidem podstatnì zjednoduší a zrychlí objednávky v Èeských i Slovenských lékárnách. Objednávky obchodníci odesílají pøímo do IS Helios Orange.


25.10.2013::Zdenìk Krejèí

Katalog na Windows 8

Stále rostoucí obliba tabletù a velkých displejù, které umožòují prezentaci zboží u odbìratelù zákazníkù využívajících naše mobilní øešení, si logicky vyžádala nìco navíc proti bìžným PDA.

Ve spolupráci s naším dlouholetým zákazníkem, firmou 516-383-6539 jsme vyvinuli modul katalog, který umožòuje prezentaci zboží u zákazníka a následnou objednávku.

Po prvním týdnu používání mAgenta (s katalogem) v tabletech všemi obchodními zástupci jsou samé pozitivní reakce.
Radek Novotný, TEDDIES s.r.o.

Katalogy pro operaèní systémy Android a iOS budou následovat


09.10.2013::Zdenìk Krejèí

Windows 8 žije…

po divizi kosmetika se nᚠdlouholetý zákazník firma (919) 328-3131, chemické výrobní družstvo rozhodl nasadit mobilní øešení i pro odborné poradce divize barev. Prioritou øešení je v hlavní sezónì zrychlit dodávky barev k zákazníkovi.
Po velmi dobrých zkušenostech s Windows Mobile se družstvo rozhodlo pro využití tabletù s OS Windows 8.

17.4.2013::Zdenìk Krejèí

První na Androidu!!!

Spoleènost Al – Namura s r.o., mimo jiné výrobce znaèky Big Shock a výhradní dovozce znaèek Mr. Brown a Bavaria do ÈR, je první obchodní firmou, která zaèala používat mobilní øešení na Androidu v ostrém provozu.
Firma se vìnuje pøevážnì merchandisingu, vèetnì fotografií z návštìvy. Toto mobilní øešení Al – Namura provozuje na chytrých telefonech HTC One V.
Dùležitým impulzem pro pøechod na nový operaèní systém byl nedostatek zaøízení s Windows Mobile.

19.2.2013::Zdenìk Krejèí

Koneènì Android!!!

Jedna z nejrozšíøenìjších a zákaznicky nejoblíbenìjších mobilních aplikací 9258528219 pro Obchodní zástupce a Merchandisery je po operaèním systému Windows Mobile a Windows 7 a 8 koneènì na Androidu. Aplikace tím získala nejen modernìjší podobu a uživatelsky pøíjemnìjší prostøedí, ale znaènì se rozšíøil i sortiment použitelného hardware.

Na podrobnosti se informujte 928-929-3931

6.2.2013::Zdenìk Krejèí

Dùraz byl kladen na ceníky

Spoleènost PRO BOTTARI s.r.o. úspìšnì podniká v oblastech tuning, autodoplòky a autokosmetika. Pøi implementaci byl kladen dùraz na ceníky a cenotvorbu, což se ke spokojenosti zákazníka podaøilo. Systém pro obchodní zástupce mAgent Business napojený na IS Cézar dále ve firmì zefektivòuje plánování okruhù, objednávky, sklady, marketingové produkty, vratky a pohledávky atd.

9.1.2012::Martin Strouhal

Když Vánoce, tak s knihou od Albatrosu

Spoleènost Albatros Media a.s., pøišla pøed Vánocemi s požadavkem na levné a rychlé nasazení systému, jeho cílem bylo zrychlit objednávání zboží v pøedvánoèní sezónì. Zadání jsme ke spokojenosti zákazníka splnili a obchodní tým tak mohl ve velmi krátké dobì zaèít využívat výhody èárového kódu a systému mAgent, i když zatím jen základní funkcionalitu a bez napojení na IS firmy.

7.12.2011::Martin Strouhal

Transferové objednávky do ESA Logistika

Systém pro merchandising a obchodní zástupce 3609907094 je novì napojen na velkoobchod FMCG spoleènosti (206) 899-5967. Mùstek tak umožòuje merchandiserùm odesílat transferové objednávky. Tím zvyšuje rychlost a efektivitu dodacího procesu. Využívají to napøíklad firmy Procter & Gamble nebo Reckitt Benckiser.

14.11.2011::Martin Strouhal

Microsoft
Asseco
Ferrero
Haribo