O firmì

Spoleènost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. (MEAC) byla založena v èervnu roku 2000 jako dceøiná spoleènost mateøského závodu MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (MELCO) sídlící v Himeji, Japonsku. V souèasné dobì firma zamìstnává okolo 477 zamìstnancù. Její hlavní poslání spoèívá ve výrobì a dodávkách elektrických rotaèních a elektronických souèástek pro automobilový prùmysl pro evropský trh.

V souèasné dobì spoleènost prochází obdobím rùstu poptávky po jejích výrobcích a rozšiøuje portfolio svých zákazníkù. Z tohoto dùvodù se zvyšuje poèet zamìstnancù a jejich kvalifikace. Do budoucna poèítáme s dalším rozšíøením produktové øady a s navýšením kapacity výroby.